Generelle betingelser

Generelle bestemmelser & ansvar

Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger i programmet, fremsendt tilbud og øvrige dokumenter, aftalegrundlaget mellem kunde og Into India.

Tilmelding

Aftalen er bindende for begge parter, når depositum er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret, de skriftligt meddelte og/eller i kataloget oplyste vilkår for rejsen.

Depositum

Samtidig med tilmelding indbetales et depositum på min. 25% af rejsens pris, med mindre andet er anført for den pågældende rejse. Er depositum ikke indbetalt inden den angivne frist, bortfalder aftalen. Hvis tilmelding sker mindre end 60 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved tilmelding.

Slutbetaling

Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 60 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt senest 10 dage før afrejsen.

Rejsens pris

En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret for hvert enkelt rejse. Tillæg for særlige ydelser vil fremgå af faktura eller rejseplan.

Børnerabat

Pris for børn beregnes på forespørgsel.

Lokale skatter og afgifter

Alle lokale skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra, er indeholdt i rejsens pris. De enkelte lande kan dog uden varsel indføre nye eller ændre på eksisterende regler.

Betaling generelt

Al betaling til Into India foregår ved bankoverførelsel og kan kun foretages i danske kroner, med mindre andet er aftalt. Ved for sen indbetaling forbeholder Into India sig ret til at opkræve rykkergebyr.

Kundens ændringer

Med mindre andet er anført på faktura eller rejseplan gælder flg.: For ændringer mere end 60 dage før afrejse, og efter betaling af depositum (bindende tilmelding), betales et ekspeditionsgebyr på 20% af rejsens pris. Ændringer der foretages senere end 60 dage før afrejse, betragtes som afbestilling og ny bestilling. Såfremt en ydelse er behæftet med strengere ændringsbetingelser, vil disse være gældende og oplyst ved reservation.

Kundens afbestilling

Med mindre andet er aftalt (og anført på fakturaen) gælder flg.: Afbestiller en kunde sin rejse mere end 60 dage før afrejse, anses indbetalte depositum som tabt. Afbestiller kunden mellem 60 og 21 dage før afrejse, refunderes 50% af rejsens pris. Afbestiller kunden mindre end 21 dage før afrejse har kunden ikke noget krav på refundering. Såfremt en ydelse er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser, vil disse være gældende og oplyst ved reservation. Allerede udstedte flybilletter refunderes ikke.

Afbestillingsforsikring

Into India tegner ved bestilling afbestillingsforsikring gældende for flybilletens værdi. En sådan forsikring dækker kun for flybilletens omkostninger ved afbestilling, når deltagelsen i rejsen forhindres pga. død eller akut opstået sygdom/tilskadekomst indenfor den nærmeste familie. Beskyttelsen kræver, at der senest 1 uge efter afbestillingen indsendes lægeerklæring.

Rejseforsikring

Den rejsende er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs, medmindre arrangøren kan gøres ansvarlig herfor. Det anbefales derfor, at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling af sygdom, hjemtransport og tab eller beskadigelse af bagage. Forsikringsselskaberne stiller krav om helbredsattest for personer, der er fyldt 70 eller under rejsen fylder 70 år. HUSK: Alle rejseforsikringer gælder kun sammen med Det gule Sygesikringsbevis. Derfor skal alle rejsende, også på rejser udenfor Europa, medbringe Det Gule Sygesikringsbevis.

Luftfartsselskabernes ansvar

De deltagende luftfartselskaber påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende luftfartselskabs fly. Ansvaret for indskrevet bagage henvises til det pågældende luftfartsselskabs egne bestemmelser.

Elektroniske billetter

Man er ikke i besiddelse af en fysisk papirflybillet, men har et reservationsnummer (PNR) på print, som skal medbringes/oplyses ved check-in.

Flytider i rejseplan og billetter

De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af flybilletter og rejseplan kan der forekomme tidsændringer, hvor luftfartsselskaberne ændrer deres afgangs- og ankomsttider. Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Kontakt øjeblikkelig Into India, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, så eventuelle fejl kan rettes inden afrejsen.

Check-in tid

Mødetiderne kan variere fra lufthavn til lufthavn og fra flyselskab til flyselskab. Som oftest skal check-in være afsluttet senest 1 time før afrejse. Man kan med fordel anvende check-in automater, som forefindes i bl.a. Københavns Lufthavn. Se desuden afsnittet om Elektroniske billetter. Det anbefales at afsætte god tid, da der skal tages højde for lange check-in køer samt sikkerhedscheck. Det anbefales, at du allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn forhører dig om de aktuelle check-in tider. Oplysninger fra rejseplanen eller luftfartsselskabet vedr. gates og terminaler er kun vejledende - ikke bindende. Der kan opstå forhold, der gør det nødvendigt at ændre afrejse fra én gate/terminal til en anden. Check derfor altid gate/terminal også ved f.eks. flyskift med korte tidsintervaller.

Genbekræftelse

Oversøiske flybilletter skal genbekræftes senest 72 timer inden returrejsen påbegyndes, dog kræver ikke alle luftfartsselskaber genbekræftelse, men det er under alle omstændigheder det sikreste. Afbrydes et rejseforløb undervejs mere end 72 timer skal genbekræftelse ske igen. Dette gælder også selv med en fast reservation. Ved manglende genbekræftelse har luftfartsselskabet ret til at disponere over din plads. Der kan i sådanne tilfælde ikke gøres krav gældende mod hverken arrangør, formidler eller luftfartsselskab for de følgevirkninger den manglende genbekræftelse medfører. Genbekræftelse kan ske gennem autoriserede rejsebureauer, men det anbefales, at henvendelse sker direkte til det luftfartsselskab, der skal flyves med. Herved kan der også oplyses om evt. ændringer af flytider, terminal mv.

Kundens pligter

Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. På rejser til Indien skal passet normalt være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemkomsten. Det påhviler samtidig kunden før afrejse at kontrollere, at for- og efternavne i billetter stemmer overens med passet, samt at dette stemmer overens med CPR registreringen (Det centrale personregister) og at øvrige rejsedokumenter er korrekte. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og kundens navn i passet, kan det føre til afvisning ved check-in til flyet. Ved navneændringer i allerede udstedte dokumenter opkræves gebyr. For at kontrollere at navn og billet stemmer overens, kræves det i lufthavnene at personlig ID med billede fremvises, både ved check-in og ved ombordstigning i flyet. Husk derfor altid pas, også ved skandinaviske rejser. Alle oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Har den rejsende ikke dansk pas, skal dette oplyses til rejsebureauet ved bestillingen, således at bureauet kan vejlede kunden eller henvise denne til selv at søge oplysninger om de for rejsen krævede formaliteter hos sit lands ambassade, konsulat samt hos Seruminstituttets Udlandsvaccination. Undlades en sådan oplysning til rejsebureauet, har arrangøren ikke noget ansvar for de følger, som evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre for den rejsende. Bemærk, at der ofte stilles krav om transitvisum.

Udeblivelse, ubenyttede ydelser m.m.

Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan den rejsende ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har arrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis den rejsende udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de ubenyttede ydelser.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor luftfartsselskabet, arrangørens repræsentant på stedet, arrangøren eller rejsebureauet, inden rimelig tid efter at kunden har opdaget manglen, således at fejlen/manglen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav.

Aflysninger/Ændringer

Into India forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Into India kan med 20 dages varsel, aflyse en planlagt rejse. Såfremt det ikke er muligt at finde en tilfredsstillende erstatningsrejse vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Herudover kan rejsedeltageren ikke gøre erstatningskrav gældende.

Prisændringer efter aftalens indgåelse

Into India tager forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse. Prisforhøjelser kan ske på grund af ændringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser som lufthavns-, landings-, startafgifter eller lignende. En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt og senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Into India umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Ved prisfald pga. ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold vil kunden blive informeret herom snarest. Ved ændring i nedadgående retning inden for 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse. Hvis indenlandske skatter eller afgifter til det offentlige nedsættes eller bortfalder med virkning inden afrejsedagen, er Into India dog forpligtet til at godtgøre den rejsende beløbet, såfremt det overstiger kr. 100. EKSEMPEL: Hvis kursen falder 10% vil produkter, der ikke inkluderer fly, falde tilsvarende. Ankomst/startpakker der inkluderer fly, vil kun falde med 2-3%, idet pakkepriserne kun delvist er udregnet på basis af udenlandske valutaer. Et sådant fald forudsætter dog, at der ikke sker prisændringer på f.eks. hoteller i forbindelse med kursændringen.